Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close

Individuální tréninky

pilates / zdravotní cvièení / postrehabilitaèní cvièení / jóga

probíhají zde:

IMG_3764.JPGstudio Hvìzda, Praha 6 - Petøiny

Elixír studio Pilates & flow, nám. Jiøího z Podìbrad, Praha 2 (pøímo u metra) - Praha Břevnov - možnost cvičení na pilates stroji - reformer s věží

nebo u Vás doma èi v kanceláøi

pro více info

volejte: 775 935 165

pi¹te: verahavlova@gmail.com

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM