Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close

Individuální tréninky

pilates / zdravotní cvièení / postrehabilitaèní cvièení / jóga

probíhají zde:

IMG_3764.JPG

Pilates & flow- Praha Břevnov - možnost cvičení na pilates stroji - reformer s věží

Dílna 461, Hostivice - mo¾no i skupinka men¹í - max. 5 lidí

pro více info

volejte: 775 935 165

pi¹te: verahavlova@gmail.com

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM