Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » KdeSiZacvicit

Od 3.12.2020 opìt cvièíme - zatím bohu¾el s rou¹kami.

Od 3.12.2020 opìt cvièíme - zatím bohu¾el s rou¹kami.

V Dílnì bude ve støedu místo poweryogy jemná jóga a v nedìli jin joga, abychom to v rou¹kách udýchali. Jakmile se bude moct cvièit opìt bez rou¹ek, bude ve støedu zase poweryoga. Dìkuji za pochopení a budu ráda, kdy¾ pøijdete cvièit a tím podpoøit nejen mì, ale také Dílnu.Tì¹ím se na vás i 1.1.2021 - novoroèní jóga od 18.00 do 18.15 v Dílnì

PONDÌLÍ:      
       
17.00 - 17.55 Pilates - REFORMER

Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov

KURZ - OBSAZENO
18.00 - 18.55 Pilates - REFORMER

Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6 - Bøevnov

KURZ - OBSAZENO
ÚTERÝ:      
12.00 - 13.00 Pilates - REFORMER Pilates & flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov

max. 5 lidí rezervace nutná

18.50 - 20.20 Jemná jóga Yoga & art - Praha 6, Bøevnov doporuèuji rezervaci
STØEDA:      
       
12.00 13.00 Pilates - REFORMER Pilates & Flow, Bìlohorská 39, Praha 6-Bøevnov max.5 lidí rezervace nutná
18.10 - 19.05 Zdravá záda Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice  
19.20 - 20.10 Poweryoga Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice  
ÈTVRTEK:      

18.30-19.45

KURZ - JIN JÓGA - 10 lekcí - v sále è.2

Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice OBSAZENO
PÁTEK:      
       
NEDÌLE:      
18.00 - 18.55 Pilates Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice
19.10 - 20.05 Jin jóga Dílna 461, ©kolská ul. Hostivice  

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

více info zde

image_(3).jpegMZKR4735.jpg26735673_359567011174813_1647561298_o.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM