Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » OMne

O mnì


13667860_1762212140729912_4461985358690501627_o.jpg13618253_10204838800969068_904308337_n.jpgJmenuji se Věra Havlová a cvičím již od malička. Jak se říká - jablko nepadá daleko od stromu - moje matka působila celý život v TJ Sokol Hostivice jako cvičitelka žen a rodičů a dětí a tak jsem po ní převzala žezlo:-)

Zaèalo to ji¾ dávno, asi v r. 1984, kdy jsem po absolvování IV.tø. a III. tø. v¹eobecné gymnastiky pøi ZRTV zaèala s vedením hodin gymnastiky mlad¹ích ¾ákyò a tehdy rytmické gymnastiky pro ¾eny. Poté následoval aerobik, step aerobik, streèink, cvièení na velkých balonech, cvièení s overbally. V r.1990 se mi narodila dcera a proto¾e byla hodnì ¾ivé dítì, nav¹tìvovaly jsme ji¾ od jejích 8 mìsícù, kdy je¹tì neumìla ani chodit, cvièení rodièù s dìtmi. A proto¾e napodobovala hodnì mé cvièení, zaèala jsem také v 1996 s dìtským aerobikem.

Èasto se mì klientky ptaly, zda neuva¾uji také o hodinì jogy, øekla jsem , ¾e nikoliv, proto¾e joga je pro mì nudné cvièení, já potøebuji aerobik, pøi kterém se mù¾u vybít.

Nikdy neøíkej nikdy :-). V r. 2002 jsem na jedné akci s aerobikem mìla mo¾nost vyzkou¹et si poweryogu a byla to láska na první pohled. Pøesto¾e jsem cvièila asi 7 hod týdnì, po jedné hodinì poweryogy jsem cítila svaly, které jsem pøi aerobiku nikdy necítila. Zaèla jsem nav¹tìvovat 1x týdnì lekce poweryogy, které vedla Lenka Kýrová ve Factory Pro (nyní Holmes Place). Asi za 3 mìsíce jsem absolvovala ¹kolení poweryogy, které vedl Va¹ek Krejèík.

13599502_10204838799609034_875397861_n.jpg
13618253_10204838800969068_904308337_n.jpgVašek mi také nabídl po skončení kurzu vést hodiny ve Factory Pro na Smíchově (nyní Holmes Place), kde jsem cvičila asi 3 roky. Po roce, kdy Vašek otevíral svoje první Energy studio, opět přišla nabídka na cvičení v tomto studiu. Zde jsem působila také asi 3 roky, pak jsem ale z důvodu změny zaměstnání musela spolupráci ukončit. Ale stále si chodím zacvičit do jeho Energy studií a dál se u Vaška vzdělávám.

Pøestala jsem tedy úplnì s aerobikem a vìnovala se pouze poweryoze a cvièení pro seniorky v Hostivicích, kde jsme vyu¾ívaly hlavnì velké balony. A pak pøi¹la na øadu pilates a dal¹í nabídky na vedení lekcí, ale i osobních tréninkù. A proto¾e práce pøibývalo, ukonèila jsem po 33 letech zamìstnání v kanceláøi a v bøeznu 2014 jsem se zaèla vìnovat cvièení na plný úvazek:-)

Èím v¹ím jsem

  • instruktorkou jogy, zdravotního cvièení, cvièení pro seniory
  • instruktorkou pilates vè. pomùcek - foam roller, magic circle, FLOWIN, BOSU, overball, theraband, velké míèe
  • instruktorkou pilates na strojích - GRAVITY pilates, reformer, cadillac, wunda chair, ladder barell, spring board, spine corrector
  • osobní trenérkou - pilates, jogy, zdravotního a postrehabilitaèního cvièení, seniorù a tìhotných
  • lektorkou Rekvalifikaèního kurzu Instruktor Pilates (Phdr. Olgy Huspekové) a odborných semináøù
  • èlenkou týmu CK Lenka
  • ambassadorkou FEEL JOY
  • matkou a babièkou :-)

Zacvièit si se mnou mù¾ete v rùzných èástech Prahy nebo v Hostivicích - rozvrh najdete zde

Z mých hodin budete odcházet prota¾eni, uvolnìni, plni energie a s úsmìvem na rtech. Také jste se ji¾ nìkolikrát rozhodli, ¾e zaènete koneènì cvièit, ale v¾dy vám do toho vlezlo nìco jiného a tak jste si øekli, ¾e pùjdete pøí¹tì a pøí¹tì jste si zase øekli, ¾e a¾ pøí¹tì..... Vìt¹ina lidí dlouho odkládala první náv¹tìvu a hned po první lekci si øíkali: Proè jsem nezaèal(a) chodit ji¾ døív. Tak¾e neváhejte a pøijïte si zacvièit.

V¹echny tyto lekce jsou oblíbené také mezi mu¾i, tak¾e pánové pøidejte se k nám!!!!

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM