Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » OMne

O mnì


13667860_1762212140729912_4461985358690501627_o.jpg13618253_10204838800969068_904308337_n.jpgJmenuji se Věra Havlová a cvičím již od malička. Jak se říká - jablko nepadá daleko od stromu - moje matka působila celý život v TJ Sokol Hostivice jako cvičitelka žen a rodičů a dětí a tak jsem po ní převzala žezlo:-)

Zaèalo to ji¾ dávno, asi v r. 1984, kdy jsem po absolvování IV.tø. a III. tø. v¹eobecné gymnastiky pøi ZRTV zaèala s vedením hodin gymnastiky mlad¹ích ¾ákyò a tehdy rytmické gymnastiky pro ¾eny. Poté následoval aerobik, step aerobik, streèink, cvièení na velkých balonech, cvièení s overbally. V r.1990 se mi narodila dcera a proto¾e byla hodnì ¾ivé dítì, nav¹tìvovaly jsme ji¾ od jejích 8 mìsícù, kdy je¹tì neumìla ani chodit, cvièení rodièù s dìtmi. A proto¾e napodobovala hodnì mé cvièení, zaèala jsem také v 1996 s dìtským aerobikem.

Èasto se mì klientky ptaly, zda neuva¾uji také o hodinì jogy, øekla jsem , ¾e nikoliv, proto¾e joga je pro mì nudné cvièení, já potøebuji aerobik, pøi kterém se mù¾u vybít.

Nikdy neøíkej nikdy :-). V r. 2002 jsem na jedné akci s aerobikem mìla mo¾nost vyzkou¹et si poweryogu a byla to láska na první pohled. Pøesto¾e jsem cvièila asi 7 hod týdnì, po jedné hodinì poweryogy jsem cítila svaly, které jsem pøi aerobiku nikdy necítila. Zaèla jsem nav¹tìvovat 1x týdnì lekce poweryogy, které vedla Lenka Kýrová ve Factory Pro (nyní Holmes Place). Asi za 3 mìsíce jsem absolvovala ¹kolení poweryogy, které vedl Va¹ek Krejèík.

13599502_10204838799609034_875397861_n.jpg
13618253_10204838800969068_904308337_n.jpgVašek mi také nabídl po skončení kurzu vést hodiny ve Factory Pro na Smíchově (nyní Holmes Place), kde jsem cvičila asi 3 roky. Po roce, kdy Vašek otevíral svoje první Energy studio, opět přišla nabídka na cvičení v tomto studiu. Zde jsem působila také asi 3 roky, pak jsem ale z důvodu změny zaměstnání musela spolupráci ukončit. Ale stále si chodím zacvičit do jeho Energy studií a dál se u Vaška vzdělávám.

Pøestala jsem tedy úplnì s aerobikem a vìnovala se pouze poweryoze a cvièení pro seniorky v Hostivicích, kde jsme vyu¾ívaly hlavnì velké balony. A pak pøi¹la na øadu pilates a dal¹í nabídky na vedení lekcí, ale i osobních tréninkù. A proto¾e práce pøibývalo, ukonèila jsem po 33 letech zamìstnání v kanceláøi a v bøeznu 2014 jsem se zaèla vìnovat cvièení na plný úvazek:-)

Èím v¹ím jsem

  • instruktorkou jogy, zdravotního cvièení, cvièení pro seniory
  • instruktorkou pilates vè. pomùcek - foam roller, magic circle, FLOWIN, BOSU, overball, theraband, velké míèe
  • instruktorkou pilates na strojích - GRAVITY pilates, reformer, cadillac, wunda chair, ladder barell, spring board, spine corrector
  • osobní trenérkou - pilates, jogy, zdravotního a postrehabilitaèního cvièení, seniorù a tìhotných
  • lektorkou Rekvalifikaèního kurzu Instruktor Pilates (Phdr. Olgy Huspekové) a odborných semináøù
  • èlenkou týmu CK Lenka
  • ambassadorkou FEEL JOY
  • matkou a babièkou :-)

Zacvièit si se mnou mù¾ete v rùzných èástech Prahy nebo v Hostivicích - rozvrh najdete zde

Z mých hodin budete odcházet prota¾eni, uvolnìni, plni energie a s úsmìvem na rtech. Také jste se ji¾ nìkolikrát rozhodli, ¾e zaènete koneènì cvièit, ale v¾dy vám do toho vlezlo nìco jiného a tak jste si øekli, ¾e pùjdete pøí¹tì a pøí¹tì jste si zase øekli, ¾e a¾ pøí¹tì..... Vìt¹ina lidí dlouho odkládala první náv¹tìvu a hned po první lekci si øíkali: Proè jsem nezaèal(a) chodit ji¾ døív. Tak¾e neváhejte a pøijïte si zacvièit.

V¹echny tyto lekce jsou oblíbené také mezi mu¾i, tak¾e pánové pøidejte se k nám!!!!

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM