Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Ohlasy

20140616_190603_resized_2.jpg

Va¹e ohlasy

hotel Kaya Artemis - severní Kypr - 12.6.-19.6.2014

Milá CK Lenko a Vìrko,
pí¹u je¹tì plná dojmù z krásného Kypru .. pokraèování zde

A jedna reference z facebooku:)

Dobrý den paní Vìro pøes Va¹ka Krejèíka jsem se dostala na vá¹ facebook a pravidelnì sleduji va¹i neuvìøitelnou aktivitu. Prohlédla jsem si i va¹e webovkya jsem z vás nad¹ená. Do svých 59 let jsem pravidelnì 2-3 týdnì cvièila, ale nyní mì bolí kotníky, tak¾e moje aktivita je témìø nulová. Poraïte, jak se mám opìt dostat do formy a hlavnì mám pocit, ¾e u¾ jsem stará a chybí mi motivace. Nìkdy bych chtìla být na va¹í hodinì nebo víkendu. Jsem z Jihlavy, tro¹ku daleko. Pøeji vám v¹echno dobré. Vìra

Sportpenzion POHODA - Letkov - Plzeò - 24.5.-26.5.2013

Ahoj Vìro,
nedá mi to, abych ti alespoò struènì nenapsala, ¾e jsi se opìt zaslou¾ila o tolik pro mì potøebné prota¾ení, posílení a zdravou únavu po tìle a o
relax a pohodu nejen po tìle, ale i na du¹i. Jsem ráda, ¾e jsem si toho v¹eho dala dvojnásobnou dávku, nejdøív v Jánských Lázních a hned týden nato v Letkovì. A¾ na poèasí, oba víkendy nemìly chybu! A u¾ se tì¹ím na Monínec.
Je¹tì se chci zmínit pochvalnì o CK Lenka- výbìr zajímavých a pøíjemných míst pobytù a navíc krásné ubytování na úrovni urèitì taky pøispívá k tomu, ¾e je nás na tìchto víkendech v¾dy víc ne¾ dost.
Ahoj, mìj se krásnì a a» nám to poøád hezky cvièí.

Helena B.

Prodlou¾ený víkend - hotel Omnia - Jánské Láznì - 16.5. - 19.5.2013 - ve spolupráci s CK Lenka

1/

Cvièení v Janských Lázních

Proto¾e se má dcera u¾ nemù¾e dívat na to, jak doma leno¹ím a jen si stì¾uji, ¾e mì bolí klouby, záda a nohy, pøihlásila mì na prodlou¾ený víkend zamìøený na cvièení.

Vzala jsem s sebou svoji kamarádku se stejnými problémy, a abychom mìly patøiènou motivaci, jela s námi i dcera se svou kamarádkou. Nejdøíve jsem mìla obavy, jak v¹e zvládnu. Netu¹ila jsem, co mì èeká. Èekala na nás milá, pøíjemná a sympatická cvièitelka Vìrka, která nás svým tichým melodickým hlasem 2x dennì ú¾asnì motivovala k cvikùm, které jsem nikdy nedìlala. Nejdøíve jsem si myslela, ¾e stání na balanèním balonku a protahování pomocí gumového pásu je legrace, kterou zvládnu levou zadní. Omyl! Ani pravá nestíhala! Ale kupodivu po pár sna¾ivých pohybech to ¹lo. Nenásilnì, pomalu js me s ostatními „dámami“ zaèaly zvládat zdánlivì jednoduchá cvièení a paní Vìrka opravovala na¹e ¹patné dr¾ení tìla, nesprávnì provádìné cviky a dýchání. Na konci ka¾dé hodiny jsem se cítila jako vítìz, kterému se podaøilo dobìhnout do cíle. ®e mì bolely klouby? ®e jsem necítila nohy a záda? VELKÝ OMYL! Po ka¾dém cvièení jsem byla uvolnìná, zrelaxovaná a pøíjemnì unavená. Paní Vìrka nás dokázala krásnì motivovat a hlavnì mì její cvièení pøesvìdèilo o tom, ¾e ví, co dìlá a ¾e její cvièení je promy¹lené. Moc mi tento cvièební prodlou¾ený víkend pomohl. U¾ se tì¹ím na podzimní cvièen&iacut e; s Vìrkou.

Rù¾ena

2/

Pilates na zdravá záda, která z nás to nemá ráda,

pánev, bøicho, chodidla, to jsou Vìrky pravidla,

aby nohy bìhaly a Èernou horu zdolaly.

Jánské Láznì Omnia - to se to pak vzpomíná

"seniorky" z Hostivice

BOSU víkend - Parkhotel Hluboká - 27.10.- 30,10.2011ve spolupráci s CK Lenka

Ahoj Vìro,

chci Ti podìkovat za krásný sportovní víkend na Hluboké. Krásný byl nejen prostøedím a výbìrem lokality v kterém jsme byli ubytování, ale pøedev¹ím Tvým pøístupem ke cvièení a k nám cvièenkám. Jak ví¹, tak jsem klientkou Tvých prodlou¾ených víkendù ji¾ více ne¾ 4 roky. Cvièení pod Tvým vedením mì v¾dy zaujme. Tvùj osobní pøístup ke ka¾dé cvièence a hlavnì nové cvièební znalosti,které nám pøedává¹, jsou mojimotivují k pravidelným pohybovým aktivitám. ©koda, ¾e se nemù¾u pravidelnì zúèastnit Tvých lekcí poweryogy.

Vìro, pøeji Ti pevné zdraví, hodnì nových sportovních zájemcù a trvalý úsmìv na rtech. Tì¹ím se na dal¹í sportovní setkání v pøí¹tím roce.

Dík a ahoj Lída

Prodlou¾ený víkend - zámecký hotel ZDÍKOV ve spolupráci s CK Lenka - 28.-31.10.2010 - foto zde

Ahoj Vìro,

...tak máme za sebou dal¹í vydaøený víkend. Vydaøený po v¹ech stránkách, nejenom ¾e cvièení s Tebou, jako v¾dy ,nezklame, ale taky poèasí bylo jak vymalované a výbìr lokality - zámek ve Zdíkovì, byl prostì skvìlý.

Vìro, moc mì potì¹ilo, jak sis v¹imla zmìny v mém postavení tìla. Vìdìla jsem o sobì, ¾e moje dr¾ení tìla je dost katastrofa - vystrèené lopatky, kulatá záda a jiné ne¹vary. Nicménì po ka¾dém cvièení s Tebou jsem si sna¾ila uvìdomovat to Tvoje " lopatky do kapes, pod bradou jablko". Zpoèátku to samozøejmì moc ne¹lo, proto¾e zlozvyk je ¾elezná ko¹ile, ale postupem èasu se mi to stává èím dál, tím víc samozøejmostí a u¾ na to nemusím tak myslet. A taky se cítím sebevìdomìji.
Dík! Je¹tì jsem zaèala se snahou odstranit se¹majdané podpatky z vnìj¹í strany a proto myslím na postavení chodidel tak, jak nám to øíká¹. Kdy¾ u¾, tak a» mám ty podpatky se¹majdané soumìrnì!

Jinak se u¾ zase tì¹ím na jaro a na Louèeò.
Vìro, mìj se moc krásnì, a» se Ti daøí v Tvém novém pùsobení a víkendùm s power jogou zdar!
Dík a ahoj.
Helena Böhmová

Týdenní pobyt v hotelu Hubert - Franti¹kovy Láznì ve spolupráci s CK Lenka - 7.-12.9.2010 - foto zde

1/

Pøeji dobrý veèer,

je¹tì jednou chci podìkovat za super týden, kdy jsem si zase mohla u¾ívat dost odli¹né cvièení pilates - pilates institute. Nedá se to srovnat s klasickým cvièením u nás, je to naprosto nìco jiného.

Cvièitelky nejen ¾e ¾ádnou z nás neopravili, max. se zeptali : "co bøicho..? Ale aby vysvìtlili, jakým zpùsobem dýchat, jak který cvik provádìt, aby byl úèinný v¾dy na tu konkrétní èást tìla, to jsem bohu¾el nikdy nesly¹ela. Provádìli jsme nìjaké cviky, ale nevìdìla jsem proè je dìlám a na co jsou zamìøené. Hlavnì jsme cvièili v rychlej¹ím rytmu, resp. rychleji støídali jednotlivé pozice a nebylo mo¾né se øádnì soustøedit na správnost provedení. Uvádím minulý èas proto, ¾e jsem na pilates pøestala chodit. U cvièení s Vámi jsem mìla pocit, ¾e jsem sama se svým fyzioterapeutem, nebo» jste se ka¾dé z nás maximálnì vìnovala, opravovala nás a vysvìtlovala co, jak a proè dìlat. A to pova¾uji za nejvìt¹í rozdíl.

Dìkuji i za nové poznatky, které jste nám pøedala.

Mìjte se hezky a tì¹ím se na dal¹í setkání.

Vìra W.

2/

Dobrý den Vìro

Cvièení pilates institute se mi velice zalíbilo.

Léta mám problémy s bederní páteøí a docházela jsem na cvièení k fyzioterapeutovi, kde jsem se spoustu cvikù z pilates nauèila. Ale a¾ díky Va¹im lekcím a osobním opravám bìhem cvièení se mi roz¹íøily znalosti o správném postoji, postavení nohou, zpevnìní bøicha a tím jsem dostala pocit, ¾e cviky dostaly naprosto jiný rozmìr a doufám, ¾e po pravidelném cvièení se projeví i úèinek.

Mrzí mì, ¾e cvièíte na druhém konci Prahy, ale urèitì budu sledovat va¹e akce a na nìkterou pøí¹tí s Vámi rozhodnì zase pojedu. Nic z va¹ich cenných rad nezapomenu a budu se sna¾it tady v okolí najít podobné cvièení.

Dìkuji za pøíjemný týden

S pozdravem a pøáním krásného dne

Lenka Ma¹ková

3/

Dobrý den, Vìro,

Na Va¹e cvièení stále vzpomínám, bylo to moc prima. Myslím si, ¾e pro mì je tato forma cvièení ideální. V mládí jsem se také trochu zapálila pro aerobic, ale teï u¾ bych to kvùli kolenùm vùbec nezvládla.

U pilates institute mì pøekvapilo, ¾e aè se nejedná o "prudké" cvièení, byla jsem stejnì opocená, jako kdybych se více pohybovala. Uvìdomila jsem si, jak se zmìnila celá filozofie cvièení. ®ádné honìní a posilování svalù klasickými cviky, ale napø. vìdomé stahování pánevního dna, tlak na vnitøní stranu chodidel a dal¹í cviky, které jsou vlastnì i více úèinné.

Na¹ly jsme s "holkama" PI cvièení na Brumlovce, ale je¹tì nevíme jak cenovì nároèné by to bylo. Urèitì se budu sna¾it PI nìkde cvièit, pøípadnì zkusit klasické pilates cvièení, ale na PI nezapomenout.

A na Vás samozøejmì taky ne, poèítáme s tím, ¾e se k Vám pøidáme na prodlou¾ené víkendy.

Zdraví Vás

Jana Elefantová

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM