Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Ohlasy

20140616_190603_resized_2.jpg

Va¹e ohlasy

Cvièení na ostrovì Mauricius, leden-únor 2018

Milá paní Kopaèková,

Vá¾ím si velmi ze jsem mohla cestovat s pi Vìrou Havlovou ,ostatními dámám a taky jedním pánem!
Od samého zaèátku jsem si u¾ívala cestu. S Emirátes jsem letìla po prvé. To u¾ byl muj první krásný zá¾itek na spoleèné cestì .
A dále pohádka, Mauricius, ráj na zemi.
To o èem jsem èetla a sly¹ela mohla jsem vidìt na vlastní oèi.
Mohu jen vøele podìkovat celom týmu CK Elixiru za výbornou organizaci. A taky výbornou celkovou cenu zájezdu.
Rada bych tímto vyjádøila své uznání pro Va¹i ochotu pomoct i kdys se tiká situací jak co je tøeba dokoupení kufrù!
Velmi lituji ze pøí¹tí rok nebudu mít mo¾nost cestovat s vámi, ale pro to se je¹tì vic tì¹ím na rok 2020.
Lednový zájezd na Seychely (druhá polovina nebo konec ledna a zaèátek února pevné doufám ).
Informace od pi Vìrky..
Srdeènì dìkujem a zdravím celý Vá¹ tým,
Pøeji mnoho úspìchù jak v pracovním tak i v osobním ¾ivotì.
Aida Muhovic

Dobrý den Andreo,

moc dìkuji za mo¾nost se pøipojit ke skupinì skvìlých ¾en a jednoho skvìlého mu¾e. Nikdy v ¾ivotì jsem neza¾ila, tak intenzivní pocit ¹tìstí a blaha, trvající ka¾dou minutu po celou dobu pobytu. Jsem u¾ dost stará na to, abych vìdìla co je pro mì dobré, ale toto bylo jedním slovem luxusní a nebyl to sen! Je¹tì jednou dìkuji a doufám, ¾e jsem v hotelu Ambre nebyla naposledy.
Renata ©a¹váryová

Dobry den,

Chcem sa veµmi pekne poïakova» za nádhernú dovoleku s CK ELIXÍR na Maurítiu.
Bol to dokonalý tý¾deò relaxu, oddychu s cvièením jógy a pilates s Vìrkou Havlovou. Okrem toho ú¾asná partia ¾ien a jedného mu¾a. 😊
V¹etko zorganizované, naplánované, zariadené. Dovolenka bez jedinej chybièky. Ïakujem veµmi pekne.
©upejová Katarína

hotel Kaya Artemis - severní Kypr - 12.6.-19.6.2014

Milá CK Lenko a Vìrko,
pí¹u je¹tì plná dojmù z krásného Kypru .. pokraèování zde

A jedna reference z facebooku:)

Dobrý den paní Vìro pøes Va¹ka Krejèíka jsem se dostala na vá¹ facebook a pravidelnì sleduji va¹i neuvìøitelnou aktivitu. Prohlédla jsem si i va¹e webovkya jsem z vás nad¹ená. Do svých 59 let jsem pravidelnì 2-3 týdnì cvièila, ale nyní mì bolí kotníky, tak¾e moje aktivita je témìø nulová. Poraïte, jak se mám opìt dostat do formy a hlavnì mám pocit, ¾e u¾ jsem stará a chybí mi motivace. Nìkdy bych chtìla být na va¹í hodinì nebo víkendu. Jsem z Jihlavy, tro¹ku daleko. Pøeji vám v¹echno dobré. Vìra

Sportpenzion POHODA - Letkov - Plzeò - 24.5.-26.5.2013

Ahoj Vìro,
nedá mi to, abych ti alespoò struènì nenapsala, ¾e jsi se opìt zaslou¾ila o tolik pro mì potøebné prota¾ení, posílení a zdravou únavu po tìle a o
relax a pohodu nejen po tìle, ale i na du¹i. Jsem ráda, ¾e jsem si toho v¹eho dala dvojnásobnou dávku, nejdøív v Jánských Lázních a hned týden nato v Letkovì. A¾ na poèasí, oba víkendy nemìly chybu! A u¾ se tì¹ím na Monínec.
Je¹tì se chci zmínit pochvalnì o CK Lenka- výbìr zajímavých a pøíjemných míst pobytù a navíc krásné ubytování na úrovni urèitì taky pøispívá k tomu, ¾e je nás na tìchto víkendech v¾dy víc ne¾ dost.
Ahoj, mìj se krásnì a a» nám to poøád hezky cvièí.

Helena B.

Prodlou¾ený víkend - hotel Omnia - Jánské Láznì - 16.5. - 19.5.2013 - ve spolupráci s CK Lenka

1/

Cvièení v Janských Lázních

Proto¾e se má dcera u¾ nemù¾e dívat na to, jak doma leno¹ím a jen si stì¾uji, ¾e mì bolí klouby, záda a nohy, pøihlásila mì na prodlou¾ený víkend zamìøený na cvièení.

Vzala jsem s sebou svoji kamarádku se stejnými problémy, a abychom mìly patøiènou motivaci, jela s námi i dcera se svou kamarádkou. Nejdøíve jsem mìla obavy, jak v¹e zvládnu. Netu¹ila jsem, co mì èeká. Èekala na nás milá, pøíjemná a sympatická cvièitelka Vìrka, která nás svým tichým melodickým hlasem 2x dennì ú¾asnì motivovala k cvikùm, které jsem nikdy nedìlala. Nejdøíve jsem si myslela, ¾e stání na balanèním balonku a protahování pomocí gumového pásu je legrace, kterou zvládnu levou zadní. Omyl! Ani pravá nestíhala! Ale kupodivu po pár sna¾ivých pohybech to ¹lo. Nenásilnì, pomalu js me s ostatními „dámami“ zaèaly zvládat zdánlivì jednoduchá cvièení a paní Vìrka opravovala na¹e ¹patné dr¾ení tìla, nesprávnì provádìné cviky a dýchání. Na konci ka¾dé hodiny jsem se cítila jako vítìz, kterému se podaøilo dobìhnout do cíle. ®e mì bolely klouby? ®e jsem necítila nohy a záda? VELKÝ OMYL! Po ka¾dém cvièení jsem byla uvolnìná, zrelaxovaná a pøíjemnì unavená. Paní Vìrka nás dokázala krásnì motivovat a hlavnì mì její cvièení pøesvìdèilo o tom, ¾e ví, co dìlá a ¾e její cvièení je promy¹lené. Moc mi tento cvièební prodlou¾ený víkend pomohl. U¾ se tì¹ím na podzimní cvièen&iacut e; s Vìrkou.

Rù¾ena

2/

Pilates na zdravá záda, která z nás to nemá ráda,

pánev, bøicho, chodidla, to jsou Vìrky pravidla,

aby nohy bìhaly a Èernou horu zdolaly.

Jánské Láznì Omnia - to se to pak vzpomíná

"seniorky" z Hostivice

BOSU víkend - Parkhotel Hluboká - 27.10.- 30,10.2011ve spolupráci s CK Lenka

Ahoj Vìro,

chci Ti podìkovat za krásný sportovní víkend na Hluboké. Krásný byl nejen prostøedím a výbìrem lokality v kterém jsme byli ubytování, ale pøedev¹ím Tvým pøístupem ke cvièení a k nám cvièenkám. Jak ví¹, tak jsem klientkou Tvých prodlou¾ených víkendù ji¾ více ne¾ 4 roky. Cvièení pod Tvým vedením mì v¾dy zaujme. Tvùj osobní pøístup ke ka¾dé cvièence a hlavnì nové cvièební znalosti,které nám pøedává¹, jsou mojimotivují k pravidelným pohybovým aktivitám. ©koda, ¾e se nemù¾u pravidelnì zúèastnit Tvých lekcí poweryogy.

Vìro, pøeji Ti pevné zdraví, hodnì nových sportovních zájemcù a trvalý úsmìv na rtech. Tì¹ím se na dal¹í sportovní setkání v pøí¹tím roce.

Dík a ahoj Lída

Prodlou¾ený víkend - zámecký hotel ZDÍKOV ve spolupráci s CK Lenka - 28.-31.10.2010 - foto zde

Ahoj Vìro,

...tak máme za sebou dal¹í vydaøený víkend. Vydaøený po v¹ech stránkách, nejenom ¾e cvièení s Tebou, jako v¾dy ,nezklame, ale taky poèasí bylo jak vymalované a výbìr lokality - zámek ve Zdíkovì, byl prostì skvìlý.

Vìro, moc mì potì¹ilo, jak sis v¹imla zmìny v mém postavení tìla. Vìdìla jsem o sobì, ¾e moje dr¾ení tìla je dost katastrofa - vystrèené lopatky, kulatá záda a jiné ne¹vary. Nicménì po ka¾dém cvièení s Tebou jsem si sna¾ila uvìdomovat to Tvoje " lopatky do kapes, pod bradou jablko". Zpoèátku to samozøejmì moc ne¹lo, proto¾e zlozvyk je ¾elezná ko¹ile, ale postupem èasu se mi to stává èím dál, tím víc samozøejmostí a u¾ na to nemusím tak myslet. A taky se cítím sebevìdomìji.
Dík! Je¹tì jsem zaèala se snahou odstranit se¹majdané podpatky z vnìj¹í strany a proto myslím na postavení chodidel tak, jak nám to øíká¹. Kdy¾ u¾, tak a» mám ty podpatky se¹majdané soumìrnì!

Jinak se u¾ zase tì¹ím na jaro a na Louèeò.
Vìro, mìj se moc krásnì, a» se Ti daøí v Tvém novém pùsobení a víkendùm s power jogou zdar!
Dík a ahoj.
Helena Böhmová

Týdenní pobyt v hotelu Hubert - Franti¹kovy Láznì ve spolupráci s CK Lenka - 7.-12.9.2010 - foto zde

1/

Pøeji dobrý veèer,

je¹tì jednou chci podìkovat za super týden, kdy jsem si zase mohla u¾ívat dost odli¹né cvièení pilates - pilates institute. Nedá se to srovnat s klasickým cvièením u nás, je to naprosto nìco jiného.

Cvièitelky nejen ¾e ¾ádnou z nás neopravili, max. se zeptali : "co bøicho..? Ale aby vysvìtlili, jakým zpùsobem dýchat, jak který cvik provádìt, aby byl úèinný v¾dy na tu konkrétní èást tìla, to jsem bohu¾el nikdy nesly¹ela. Provádìli jsme nìjaké cviky, ale nevìdìla jsem proè je dìlám a na co jsou zamìøené. Hlavnì jsme cvièili v rychlej¹ím rytmu, resp. rychleji støídali jednotlivé pozice a nebylo mo¾né se øádnì soustøedit na správnost provedení. Uvádím minulý èas proto, ¾e jsem na pilates pøestala chodit. U cvièení s Vámi jsem mìla pocit, ¾e jsem sama se svým fyzioterapeutem, nebo» jste se ka¾dé z nás maximálnì vìnovala, opravovala nás a vysvìtlovala co, jak a proè dìlat. A to pova¾uji za nejvìt¹í rozdíl.

Dìkuji i za nové poznatky, které jste nám pøedala.

Mìjte se hezky a tì¹ím se na dal¹í setkání.

Vìra W.

2/

Dobrý den Vìro

Cvièení pilates institute se mi velice zalíbilo.

Léta mám problémy s bederní páteøí a docházela jsem na cvièení k fyzioterapeutovi, kde jsem se spoustu cvikù z pilates nauèila. Ale a¾ díky Va¹im lekcím a osobním opravám bìhem cvièení se mi roz¹íøily znalosti o správném postoji, postavení nohou, zpevnìní bøicha a tím jsem dostala pocit, ¾e cviky dostaly naprosto jiný rozmìr a doufám, ¾e po pravidelném cvièení se projeví i úèinek.

Mrzí mì, ¾e cvièíte na druhém konci Prahy, ale urèitì budu sledovat va¹e akce a na nìkterou pøí¹tí s Vámi rozhodnì zase pojedu. Nic z va¹ich cenných rad nezapomenu a budu se sna¾it tady v okolí najít podobné cvièení.

Dìkuji za pøíjemný týden

S pozdravem a pøáním krásného dne

Lenka Ma¹ková

3/

Dobrý den, Vìro,

Na Va¹e cvièení stále vzpomínám, bylo to moc prima. Myslím si, ¾e pro mì je tato forma cvièení ideální. V mládí jsem se také trochu zapálila pro aerobic, ale teï u¾ bych to kvùli kolenùm vùbec nezvládla.

U pilates institute mì pøekvapilo, ¾e aè se nejedná o "prudké" cvièení, byla jsem stejnì opocená, jako kdybych se více pohybovala. Uvìdomila jsem si, jak se zmìnila celá filozofie cvièení. ®ádné honìní a posilování svalù klasickými cviky, ale napø. vìdomé stahování pánevního dna, tlak na vnitøní stranu chodidel a dal¹í cviky, které jsou vlastnì i více úèinné.

Na¹ly jsme s "holkama" PI cvièení na Brumlovce, ale je¹tì nevíme jak cenovì nároèné by to bylo. Urèitì se budu sna¾it PI nìkde cvièit, pøípadnì zkusit klasické pilates cvièení, ale na PI nezapomenout.

A na Vás samozøejmì taky ne, poèítáme s tím, ¾e se k Vám pøidáme na prodlou¾ené víkendy.

Zdraví Vás

Jana Elefantová

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM