Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » TerminySkoleni

Termíny ¹kolení

Od roku 2014 jsem zaèla ¹kolit v rámci rekvalifikaèních kurzù Pilates instruktor - ve studiu Elixír - nám. Jiøího z Podìbrad

Pro ty, kdo ji¾ rekvalifikaèní kurz máte a potøebujete jen inspiraci do svých hodin, mù¾ete se pøihlásit na jednodenní kurzy:

12.4.2014 - pomùcky - BOSU, theraband, overball / Sball

17.5.2014 - hyperlordoza - bude to hodnì o praxi, tak¾e budeme z 90% cvièit

30.5.2014 - joga v pilates - zamìøíme se hlavnì na rotace, které v pilates chybí - cviky jsou urèené pro v¹echny, nejen pro ty kdo cvièí jogu, jsou vhodné i pro seniory

Pøihlá¹ky a více info : rekvalifikace pilates

Máte-li dotazy pi¹te na verahavlova@gmail.com nebo volejte na tel. 775935165

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM