Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » TerminySkoleni

10354176_10201271176460685_2479720397360011094_n.jpg

Termíny ¹kolení

Od roku 2014 jsem školím začla školit v rámci rekvalifikačních kurzů Pilates instruktor - v Elixír akademii- nám. Jiřího z Poděbrad

Pro ty, kdo ji¾ rekvalifikaèní kurz (nejen pilates) máte a potøebujete jen inspiraci do svých hodin, mù¾ete se pøihlásit na jednodenní semináøe. Tyto semináøe nejsou urèeny jen pro instruktory pilates, ale pro instruktory a trenéry v¹ech pohybových forem:

Termíny semináøù v Elixír studiu:

10294412_10201272291288555_3346570852762028266_n.jpg

Termíny i na rok 2016 najdete na www.pilates-instruktor.cz

Máte-li dotazy pi¹te na verahavlova@gmail.com nebo volejte na tel. 775935165

REFERENCE na ji¾ probléhlá ¹kolení:

Pomùcky - BOSU, theraband, overball / Sball

Hyperlordoza

Jóga a zdravotní cvièení jako zdroj pro lekce pilates

chodidla a dolní konèetina

Cvièení na ¾idli - jak cvièit v kanceláøi, v MHD...

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM