Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » TerminySkoleni

10354176_10201271176460685_2479720397360011094_n.jpg

Termíny ¹kolení

Od roku 2014 jsem školím začla školit v rámci rekvalifikačních kurzů Pilates instruktor - v Elixír akademii- nám. Jiřího z Poděbrad

Pro ty, kdo ji¾ rekvalifikaèní kurz (nejen pilates) máte a potøebujete jen inspiraci do svých hodin, mù¾ete se pøihlásit na jednodenní semináøe. Tyto semináøe nejsou urèeny jen pro instruktory pilates, ale pro instruktory a trenéry v¹ech pohybových forem:

Termíny semináøù v Elixír studiu:

10294412_10201272291288555_3346570852762028266_n.jpg

Termíny i na rok 2016 najdete na www.pilates-instruktor.cz

Máte-li dotazy pi¹te na verahavlova@gmail.com nebo volejte na tel. 775935165

REFERENCE na ji¾ probléhlá ¹kolení:

Pomùcky - BOSU, theraband, overball / Sball

Hyperlordoza

Jóga a zdravotní cvièení jako zdroj pro lekce pilates

chodidla a dolní konèetina

Cvièení na ¾idli - jak cvièit v kanceláøi, v MHD...

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM